The Annual Techno-management festWISSENAIRE'17
— Knowledge runs free —
3rd - 5th FEBLOADING..

Team wissenaire17

Chief Co-ordinator

Raghunandan Reddy

+91-7077102345

Event Co-ordinators

Sathvik Ravuri

+91-7008895516

Narayana

+91-8019931479

Anshul Mundra

+91-9926618466

Ravi Chandra

+91-9438397670

Sandeep Penumuchu

+91-8280328963

Aditya Anand Gupta

+91-8093315391

Dipayan Roy

+91-8093210075

Aakash Chandru

+91-7077102320

Sandeep Jangam

+91-7077100172

Workshops and Exhibits

Vineeth

+91-9666050078

Virendra Singh

+91-7077102207

Venu Gopal

+91-8500852568

Karthik Rao

+91-8280329042

VenuGopal Reddy

+91-9437379027

Nataraj

+91-7077102211

Hospitality

Saisri

+91-7077100296

Sai Krishna

+91-7077100199

Web Development Team

Harsha Nikhil

+91-9985718136

Latish Pavan

+91-7077102322

App Development Team

Aravind Reddy

+91-7077102071

Sai Sushanth

+91-7077102233

Design Team

Harsha Vardhan

+91-9985718136

Sudip

+91-9419131762

Ravindranath KV

+91-9948869629

Anil Kumar

+91-7077095196

Prakash Rao

+91-7205748972

Deepika

+91-7077102277

Sai Krishna

+91-9550169637

Ram Kumar

+91-9494706532

Harsha Priyatham

+91-8093433025

Publicity

Lokeshwar

+91-8763968535

Sathwika Stella

+91-9490559530

Dinesh

+91-7077102370

Pragathi

+91-7683880260

Harsha Vardhan

+91-9652381779

Nachiket Parulekar

+91-7077102022

Reddy Raju

+91-7077102073

Mukul Senapati

+91-7381234549

Media and Public Relations

Chaitanya Sai

+91-7205796842

Vijay Vinjamala

+91-9437418565

Swargam Avinash

+91-9437379768

Surya Teja

+91-9491224185

Abhishek Khohal

+91-9992228022

Marketing

Nivas Bachu

+91-8093131575

Manisha

+91-7077102740

Tharun

+91-8919718307

Anirudh

+91-7077100912

Neha Reddy

+91-7077102074

Shiva Reddy

+91-9676589122

Ananth

+91-7077100978

Likitha

+91-7077100176

Muni Krishna

+91-9937762410

Pooja

+91-9035887090

Rahul Reddy

+91-8280549231