Chief-co-Ordinator Marketing Branding CA & Public Relations Hospitality Qwissenaire G.Sec Science & Tech Guest Lectures Exhibitions Workshops & Competitions Web Creatives

Tarun Guguloth

+91 9121810829

Neeraj Singh

+91 9603616424

Bhavana Kancharla

+91 9063063526

Y. Harika Sai

+91 9912776655

Niranjan

+91 9603616424

Rahul Naidu

+91 9603616424

Guna Sekhar

+91 9182520059

Soumya Kanti Bera

+91 8910259560

S Yaswanth

+91 9080591136

M.Vishnu

+91 7013671922

Suvidha

+91 9603616424

Y. Naveen

+91 9494192852

Avinash

+91 9959178367

Vikas Gupta

+91 9603616424

Nitisha

8500557555

Shailaja

+91 9603616424

Yash Wagh

07507777590

K.Harsha Vardhan

+91 9515517959

Vamsi Valluri

+91 9603616424

RAJAM ASHISH

08917399869

Sivaram

+91 8639300347

Charan

+91 7989443044

Chary saiteja

+91 8142562120

Ravichandra

+91 8639231269

Aravind Nayak

+91 8096221309

Paul Nikhil

+91 7750958185

Surya Sandeep

+91 9603616424

Raajitha Potala

+91 7013301222

Shireen

+91 9603616424

Yaswanth Yerra

+91 9603616424

Rajesh Dasari

+91 7989184286

Pavan kalyan

+91 9110306999

S Rama Krishna

+91 7780347094

Bhaskar Kishor

+91 9472256831

Pavan Guguloth

+91 7657091868

Pratik K Sahoo

+91 7656941915

Lokesh Reddy

+91 9492444489

Aneesha Kota

+91 7981189593

Yaswanth Sai Gandi

+91 9603616424

Rahul Yoganand

+91 7989287766

Rahul KR

+91 9131186491
Login Home Workshops Competitions Starnites Exhibitions Initiatives Guest Lectures Highlights Campus Ambassador Sponsors'19 About Us Team